Folláine – Tionscnamh Ranga

Cur Síos

Is físeán é seo a dhéanann cur síos ar thionscnamh bainteach le sprioc foghlama Domhain Bitheolaioch a 6.  Tá an tionscnamh an-oiriúnach mar thionscnamh tras-churaclam nó mar thionscnamh i gcóir seachtain ghníomhach na scoile.

Daltaí

Féach ar an bhfísean seo chun míniú a fhail ar an tionscnamh agus chomh maith chun smaointe a thabhairt duit ar an méid a dhéanfaidh tú.

Múinteoirí

Tabhair an tionscnamh seo do dhaltaí le déanamh thar cúpla tréimhse ranga nó le déanamh sa bhaile.

Nasc d’Fhoinsí Eolais Iontaofa

https://wke.lt/w/s/_hQL6r

Torthaí Foghlama: Domhan Bitheolaíoch 6

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here