Fána Líne – Fiosrú Foghlama

Is bileog oibre í seo ar féidir a úsáid i rang mar thús ar fána líne.  Tugann sé deiseanna do dhaltaí céimeanna a leanúint, iarann sé orthu tátáil a bhaint as an obair céim ar chéim a dhéanann siad agus tá dúshlán ann do dhaltaí ag gach leibhéal cumais.

D’fhéadfaí ár bhfíseán ar bhunús Fána Líne a úsáid mar ábhar tacaíochta nó mar ábhar sínte leis an mbileog oibre seo  https://vimeo.com/451449300?embedded=true&source=video_title&owner=92773077

 

Tá comhad PPT anseo freisin a fhéadfai a úsáid sa rang Fána Líne

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here