Craic Matamaitic X DBG Mata – Mata X Seandálaíocht

Mata X Seandálaíocht

Obair Réamh-cheachta:

Iarr ar dhaltaí féachaint ar an bhfíseán seo ar radai-dhátú carbóin

 

Ceacht 1 –

 

Fearas:

 • Bileoga Oibre priontáilte
 • 100 M&M nó Skittle in aghaidh an ghrúpa
 • Cupán amháín in aghaidh an ghrúpa

 

Léargas:

 • Déan cur síos ar an méad atá I gceist le dátú carbóin 14
 • Úsáid an cur i láthair le tosú leis an mbrí atá le leathré
 • Roinn daltáí I ngrúpa beirt-ceathrar agus cuir I mbun iniúchtha iad leis an milseáin
 • I ndiaidh dos na grúpaí ar fad a n-iniúchadh a chríochnú agus torthaí a ghrafáil déan plé/comparaid ar an mead atá déanta
 • Líon an tábla s comhair an ranga chun mean an ranga a aimsiú; dean plé at thábhacht meáin a úsáid (i.e. breis torthaí = breis cruinnis).
 • Iarr ar dhaltaí conas go bhféadfaí a dturgnamh a chomparáid le meath C14
 • Cuir leathré C14 in iúl do dhaltaí agus pléigh an tabhacht a bhaineann leis

 

Obair Bhaile:

Grafáil meath C14 ar an nghrafpháipéar ar an mbileog oibre

 

Ceacht 2 –

Léargas:

 • Ceartaigh Obair Bhaile – Graf C-14
 • Léirigh graf agus foirmle excel ar an gclár; iarr ar dhaltaí plé le teacht ar bhrí na dtéarmaí éagsúla sa bhfoirmle
 • Iarr ar dhaltaí an bhféadfaí an fhoirmle a léiriú ag úsáid litreacha eile chun é a dhéanamh níos soiléire
 • Déan cur i láthair ar shampla Ötzi agus pléigh an ríomh matamaiticiúil
 • Iarr ar dhaltaí fadhb chumhdach Turin a réiteach I bpéirí/grúpaí beaga
 • Téigh tríd ceist scrúduithe (2013 – Páipéar 1, Tionscadal Mata)
 • Roghnach: Déan plé ar úsáidí eile C-14
 • Cinntigh spriocanna foghlama

    Féach tuilleadh Áiseanna nuálaíocha

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here