Craic Matamaitic X DBG Mata – Mata X Eolaíocht Fhóiréinseach #1 Lorg Coise

Ceacht 1 –

Tomhas & Scaipghraf

Tomhas fad coise, tomhas airde, bailigh sonraí ranga, cuir ar scaipghraf

 

  1. Airde duine faoi amhras a aimsiú

Fearas:

  • Bileoga Oibre priontáilte

 

Léargas:

  • Déan cur síos ar an méad atá I gceist le dátú carbóin 14

 

Obair Bhaile:

 

 

Ceacht 2 –

Samhail mhatamaiticúil a chruthú & anailís a dhéanamh le cothromóid

    Féach tuilleadh Áiseanna nuálaíocha

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here