Craic Matamaitic X DBG Mata – Mata Gníomhach F1

Mata X Formula 1

Ceacht 1 –

 Obair Réamhcheachta

D’fhéadfá féachaint ar fhíseán Youtube faoi F1 nó seans fiú ar chuid de chéad chlár Drive to Survive ar Netflix

Fearas:

 • Bileog oibre priontáilt

Léargas:

 • Tabhair bileog oibre do gach dalta
 • Déan plé ar an mbrí atá le raon, meán, mód agus airmheán
 • Cuir i gcomparáid trí phlé úsáidí meán, mód agus airmheán
 • Iarr ar dhaltaí a saineolas matamaiticiúil a úsáid chun na bearnaí a líonadh sa tábla sonraí ar raoin F1
 • Iarr ar dhaltaí na ceisteanna a fhreagairt ar chúl na bileoige eolais
 • Iarr ar dhaltaí ceisteanna a chríochnú mar obair bhaile

Ceacht 2 –

Fearas:

 • Sreang ~1m ar fhad do gach dalta/grúpa
 • Leathanach A3 chun an raon a dhearadh agus a leagadh amach air

Léargas:

 • Ceartaigh Obair Bhaile – ceisteanna ar sonraí na raoin
 • Déan plean garbh don raon F1 agus deimhin á dhéanamh de go bhfuil an 5 ghná léirithe ar an sleamhnán san áireamh
 • Úsáid an sreang agus leathanach A3 chun fad an raoin a obair amach de réir scála oiriúnach
 • Ríomh fad cuaird amháín den raon dá mbeadh sé ag scála iomlán, léirigh an t-eolas ar an gcuaird a tharraing tú.
 • Ríomh líon na gcuaird a bheidh ag teastáil ar do raon chun rás F1 iomlán a chur ar bun ann.

    Féach tuilleadh Áiseanna nuálaíocha

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here