Uimhreas: Céatadán Brabúis & Céatadán Caillteanais

Welcome to your Uimhreas: Céatadán Brabúis & Céatadán Caillteanais

Ceannaíonn búistéir sicín isteach ar €25. Díolann siad iad ar €30. Ríomh an chéatadán brabúis.

Ceannaíonn Easons mála scoile ar €15. Díolann siad gach mála ar €22.50. Faigh an % brabúis.

Cheannaigh James carr nua dhá bhliain ó shin ar €10,000. Anois tá sé á dhíol ar €7,000. Cad é an % caillteanais sa chás seo?

Ceannaíonn siopa málaí Tayto ar €0.75 . Díolann siad iad ar €1.50 an ceann. Ríomh an % brabúis.

Ceannaíonn Liverpool Mbappe €100,000,000. Cúpla bliain níos déanaí tagann meath ar Mbappe agus díolann Liverpool é ar €59,000,000. Cad é an % caillteanais sa chás seo?

Cheannaigh Ryan dhá charr ar €5,000 agus €7,000 faoi seach. Cúpla mí níos deanaí díolann sé an dá charr ar €9,000 agus €4,000. An bhfuil Ryan tar éis brabús nó caillteanas a dhéanamh?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here