Uimhreas: CBL

Welcome to your Uimhreas: CBL

Díolann Apple gutháin ar €800 + CBL ag 21%. Faigh an praghas díola.

Díolann Microsoft Xbox nua ar €610. Tá CBL ag 22% san áireamh sa phraghas seo cheana féin. Faigh an praghas díola roimh CBL a bheith curtha leis.

Díolann Tesco buidéil uisce ar €1.20 + CBL ag 20%. Faigh praghas díola buidéal uisce.

Díolann BMW carr nua ar €25,000 + ráta CBL áirithe. Is é €31,000 an praghas díola iomlán. Aimsigh an ráta CBL.

Díolann IKEA bord mór ar €144 + CBL ag 19%. Faigh an praghas díola go dtí dhá ionad de dheachúlacha.

Díolann Nike bróga reatha ar €180. Tá CBL de 23% san áireamh sa phraghas seo cheana féin. Faigh an praghas díola roimh CBL go dtí dhá ionad de dheachúlacha.

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here