Tacair: Fadhbanna a réiteach ina bhfuil léaráídí Venn

Welcome to your Tacair: Fadhbanna a réiteach ina bhfuil léaráídí Venn

Tá 25 scoláire san iomlán i rang Béarla. Cé mhéad scoláire atá sa rang Mata agus Béarla?

Rinneadh suirbhé ar líon áirithe daoine. Taispeántar sa léaráid Venn thíos líon na ndaoine a imríonn Leadóg agus Cispheil. Cé mhéad duine a thóg páirt sa suirbhé?

Taispeántar sa léaráid Venn thíos cé mhéad duine a bhfuil carr leictreach agus carr peitril acu. Rinneadh suirbhé ar 100 duine. Cé mhéad duine nach bhfuil carr acu?

Rinneadh suirbhé le fáil amach cé mhéad duine a raibh cat nó madra acu. Taispeántar sa léaráid Venn thíos na sonraí a bailíodh. Cuireadh ceist ar 120 duine; cé mhéad duine nach bhfuil acu ach cat?

Rinneadh suirbhé le fáil amach cén deoch is mó a thaitin le daoine le Coke, Fanta agus Sprite mar roghanna. Taispeántar sa léaráid Venn thíos na sonraí. Cé mhéad duine ar thaitin gach saghas deoch leo?

Cé mhéad duine nach maith leo ach deoch amháin?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here