Staitisticí: Léaráid Ghais agus DuillÍ

Welcome to your Staitisticí: Léaráid Ghais agus DuillÍ

Léiríonn na sonraí thíos an méid a fuair rang san scrúdu Mata. Tarraing léaráid ghais agus duillí chun na sonraí sin a thaispeáint agus ansin aimsigh airmheán na dtorthaí

15,30,44,51,51,55,56,58,62,66,69,72,78,85

Taispeántar sa léaráid ghais agus duillí thíos aois, ina blianta 20 duine a bhí ag iarraidh páirt a glacadh i gcomórtas fichille. Scríobh síos an aois mhódúil.Rinne Ryan agus James scrúdaithe éagsúla agus tá na torthaí a fuair siad le feiceáil thíos.Cé acu is a bhfuil an raon is ísle agus cad é?

Taispeántar sa léaráid ghais agus duillí thíos na luasanna, ina km/h, a bhí faoi feithiclí agus iad ar an mótarbhealach.(i)Aimsigh mód na dtorthaí(ii)Aimsigh airmheán na dtorthaí ón ceist roimhe

(iii) Aimsigh meán na dtorthaí

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here