Leictreachas, Inbhuanaitheacht & Fuinneamh Inathnuaite

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an Leictreachas, Inbhuanaitheacht & Fuinneamh Inathnuaite . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

Cén tiontú fuinnimh a tharlaíonn i bpainéal gréine teasa?

Roghnaigh míbhuntáiste amháin a bhaineann le painéal gréine teasa a úsáid?

Cén tiontú fuinneamh a tharlaíonn i ndíleáiteoir anaeróbach ábhar go fuinneamh?

Roghnaigh na buntáistí ar fad a bhaineann le díleáiteoir anaeróbach a úsáid?

Conas a chabhraíonn insliú le feabhas a chur ar RFF?

Cén fáth a bhfuil teaschaidéal níos fearr do RFF tí ná coire, roghnaigh gach freagra ceart?

Cén chuma atá ar an todhchaí i dtaca le teicneolaíochtaí fuinnimh inathnuaite agus laghdú astaíochtaí CO₂?

Cén sprioc atá leagtha amach ag an rialtas do thodhchaí uasghrádaithe tí agus laghdú astaíochtaí CO₂ go 2030?

Cén gníomhaíocht a dhéanann cur síos ar ghiniúint leictreachais?

Roghnaigh na ráitis ar fad atá fíor maidir le hastaíochtaí CO₂ toisc giniúint leictreachais

Cad is inbhuanaitheacht ann?

Roghnaigh na difríochtaí ar fad idir fhuinneamh inathnuaite agus fuinneamh neamh-inathnuaite.

Cad is inbhuanaitheacht ann?

Cad léiríonn Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF)?

Conas a bhíonn tionchar ag RFF maith ar chostas billí fuinnimh?

Cad é teicneolaíocht fuinnimh inathnuaite?

Cén tiontú fuinnimh a tharlaíonn i dtorbán gaoithe?

Roghnaigh aon ráiteas atá bréagach faoi thorbáin gaoithe

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here