Imoibrithe Bithcheimiceacha: Fótaisintéis & Riospráid

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an Imoibrithe Bithcheimiceacha: Fótaisintéis & Riospráid . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

Cén sainmhíniú is fearr ar fhótaisintéis?

Cad is ainm don chillorgánáid ina dtarlaíonn fótaisintéis?

Cé acu díobh seo a léiríonn cothromóid i bhfocail don fhótaisintéis?

Tá dhá riachtanas breise nach bhfuil mar chuid den gcothromóid. Cad iad?

Cad iad foinsí na n-imoibreáin a úsáidtear i bhfótaisintéis?

Cad a tharlaíonn do na táirgí a tháirgtear le linn fótaisintéise?

Cé acu díobh seo a bhfuil tionchar acu ar ráta fótaisintéise?

Cén slí is éasca ráta fótaisintéise a thomhas i bplandaí?

Conas a théann déine solais i bhfeidhm ar ráta fótaisintéise?

Conas a théann teocht i bhfeidhm ar ráta fótaisintéise?

Cad é an difríocht idir riospráid aeróbach agus riospráid anaeróbach?

Cad é an difríocht idir riospráid aeróbach agus riospráid anaeróbach?

Cad is ainm don chillorgánáid ina dtarlaíonn riospráid aeróbach?

Cé acu díobh seo a léiríonn cothromóid i bhfocail do riospráid aeróbach?

Cad is ainm don chuid den gcill ina dtarlaíonn riospráid anaeróbach?

Cé acu díobh seo a léiríonn cothromóid i bhfocail do riospráid anaeróbach in ainmhithe?

Tabhair dhá úsáid a bhaintear as riospráid anaeróbach i bplandaí agus fungais.

Cé acu dhá fhachtóir a bhfuil tionchar acu ar ráta riospráide?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here