Iarmhairt Cheaptha Teasa & Athrú Aeráide

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an Iarmhairt Cheaptha Teasa & Athrú Aeráide . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

'Séard atá i gceist le breoslaí iontaise ná. . .

Roghnaigh na coinníollacha AR FAD atá ag teastáil le breoslaí iontaise a dhéanamh

Cén fhoirmeacha ina sroicheann fuinneamh na gréine an domhan?

Cén ról atá ag an sraith gáis timpeall an domhain in iarmhairt cheaptha teasa?

Fanann cuid d'fhuinneamh na gréine a bhuaileann an domhan sa phláinéad, conas a tharlaíonn sé seo?

Conas a chuireann gníomhaíochtaí daonna le hiarmhairt cheaptha teasa?

Roghnaigh GACH CÉIM thíos atá mar chuid de phróiséas iarmhairt cheaptha teasa

Cúisíonn gáis iarmhairt cheaptha teasa téamh domhanda. Roghnaigh an dá gás is mó a chúisíonn iarmhairt cheaptha teasa ón liosta thíos.

Athrú a thagann ar phátrúin aimsire thar tréimhse 25 bliain ar a laghad.

Cúisíonn na roghanna ar fad thíos athrú aeráide. Roghnaigh an ceann a bhaineann le gníomhaíochtaí daonna.

Léirítear graf de thiúchán atmaisféarach CO₂ agus graf de mheánteocht domhanda thíos. Cén rogha a dhéanann an cur síos is fearr ar an ngaol idir an dá graf.?

Cén rogha thíos NACH dtarlaíonn mar thoradh ar théamh domhanda/athrú aeráide?

Cén rogha thíos NACH réiteach ar athrú aeráide é?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here