Fuinneamh

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an Fuinneamh . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

Cad é an t-aonad ina tomhaistear obair?

Cén cineál fuinnimh a bhíonn ag corp mar gheall ar a ghluaiseacht?

Cad is fuinneamh poitéinsiúil ann?

Cad é an foirmle le haghaidh obair a ríomh?

Cad é príomhfhoinse fuinnimh ar domhan?

Is sampla d'fhuinneamh cinéiteach é........

Is sampla d'fhuinneamh leictreach é........

Is samplaí d'fhuinneamh ceimiceach iad........

Is samplaí d'fhuinneamh phoitéinsil iad........

Deir Dlí Imchoimeád an Fhuinnimh linn.......

I mbolgán solais, tiontaíotar............

I loingeán sínte, tiontaíotar............

I gcadhnra, tiontaíotar............

I dtriomadóir gruaige, tiontaíotar............

I bhfón soghluaiste, tiontaíotar............

Cad is caomhnú fuinnimh ann?

Is samplaí d'ídiú fuinnimh iad..........

Is é an cineál fuinnimh a bhíonn ídithe i mbolgán solais ná.......

Is é an cineál fuinnimh a bhíonn ídithe i gciotal ná.......

Is é an cineál fuinnimh a bhíonn ídithe i dteilifís ná.......

Is é an cineál fuinnimh a bhíonn ídithe i dtriomadóir gruaige ná.......

Ríomh an céatadán éifeachtúlachta an chiteal seo a leanas....

Ríomh an céatadán éifeachtúlachta na soilse Nollag seo a leanas....

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here