Foinsí Fuinnimh agus Fuinneamh an Todhchaí

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an Foinsí Fuinnimh agus Fuinneamh an Todhchaí . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

Cad is inbhuanaitheacht ann?

Cad é an príomh foinse fuinnimh atá againn ar Domhan?

Is samplaí d'fhoinsí fuinnimh in-athnuaite iad.......

Is samplaí d'fhoinsí fuinnimh neamh-inathnuaite iad.......

Cad iad na buntáistí a bhaineann le foinsí fuinnimh neamh-inathnuaite?

Cé mhéad leictreachas na hÉireann a thagann ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite?

Cad é an phríomhbhuntáiste a bhaineann le fuinneamh na gréine?

Cén míbhuntáiste a bhaineann le tuirbíní gaoithe?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here