Dóchúlacht: Fothorthaí Féideartha a Liostú

Welcome to your Dóchúlacht: Fothorthaí Féideartha a Liostú

Caithtear 2 bhonn in airde. Liostaigh na fothorthaí féideartha go léir.

A- aghaidh
C-cúl

Tá beirt pháistí ag lánúin phósta. Liostaigh na fothorthaí féidearthartha d'inscne na páistí

G- do chailín 
B- do bhuacaill

Liostaigh na fothorthaí féideartha go léir nuair a chaithtear dísle le 4 thaobh agus bonn san aer.

Dísle 1,2,3,4
Bonn A,C

Liostaigh na slíte go léir ar féidir an t-ainm TOM a athordú

Caithtear bonn, dísle le 3 thaobh agus buidéal san aer. Liostaigh na fothorthaí féideartha go léir.

Bonn: A-Aghaidh agus C-cúl
Dísle: 1,2,3,
Buidéal: F- Flip agus T-ar a thaobh

 

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here