Cothromóidí Ailgéabracha i bhfocail

Welcome to your Cothromóidí Ailgéabracha i bhfocail

Smaoinigh ar uimhir, cuir 7 leis, méadaigh an toradh faoi 4 agus dealaigh 6 uaidh. Is é 34 an freagra. Cad í an uimhir seo?

Cuirtear 6 le huimhir agus méadaítear é faoi 5 í. Is ionnan an freagra agus 7 oiread na huimhreach lenar thosaigh tú. Cad í an uimhir?

Smaoinigh ar uimhir, méadaigh é faoi 4 agus dealaigh 5 uaidh. Is é 23 an freagra. Cad í an uimhir seo?

Nuair a chuirtear 4 le uimhir agus ansin cearnaítear í, is é 16 an freagra. Cad iad na huimhreacha féideartha?

Cearnaítear uimhir agus méadaítear í faoi 4 ,cuirtear 3 oiread na huimhreach leis. Is é 22 an freagra. Cad í an uimhir?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here