An tOllphléasc

Welcome to your An tOllphléasc

Staidéar ar an gcruinne lasmuigh d'atmaisféar an domhain

Tá an domhan i lár ár ngrianchóras agus fithisíonn gach rud eile é

Tá an ghrian i lár ár ngrianchóras agus fithisíonn gach rud eile é

Dúirt Galileo go bhfithisíonn na pláinéid an ghrian i gcruth ciorclach, chuir Kepler beagán leis - is i gcruth éilipseach a tharlaíonn an fithisiú.

Tugann fianaise le fios gur cruthaíodh ár gcruinne 13.8 billiún bliain ó shin tríd. . .

Glaotar an _______________ a bhí an-dlúth agus an-the ar thúsphointe na cruinne

Cén rogha thíos is fearr a chuireann síos ar mhéad ár gcuinne?

Foirmíodh na céad réalta agus réaltraí toisc. . .

Roghnaigh aon rogha thíos atá mar fhianaise don ollphléasec

Cad a deir Dlí Hubble?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here