An Timthriall Carbóin agus an Timthriall Uisce

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an An Timthriall Carbóin agus an Timthriall Uisce . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

Cén próiseas a úsáideann plandaí chun carbón a ionsú ón atmaisféar?

Cad is ainm don bpróiséas trína gcuireann ainmhithe carbón ón atmaisféar?

Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach go leanann an nádúr ar aghaidh ag athchúrsáil carbóin?

Le linn fótaisintéise, cad iad na táirgí a tháirgeann plandaí?

Le linn riospráide, cad iad na táirgí a tháirgeann ainmhithe?

Nuair a thuaslagann thuilleadh dé-ocsaíd carbóin sa bhfarraige, éiríonn an t-uisce. . .

Cad a dhéanann miocrorgánaigh ar nós baictéir agus fungais sa timthriall carbóin?

Seachas dul tríd fótaisintéis, cad a tharlaíonn do dhé-ocsaíd charbóin san atmaisféar?

Sa timthriall carbóin, cén éifeacht a bhíonn ag dó breoslaí iontaise ar an atmaisféar?

Sa timthriall uisce, cad é an próiseas a tharlaíonn nuair a athraíonn uisce ó leacht go gal de bharr teas na gréine?

Cén téarma a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar nuair a thiteann uisce ó na scamaill ar ais go talamh?

Cad is brí leis an téarma 'insíothlú'?

Cad is ainm don bpróiséas trína gcailleann plandaí uisce tríd na duilleoga?

Sa timthriall uisce, cad a tharlaíonn don uisce tar éis dó a bheith insíothlaithe/scagtha tríd ithir agus carraigeacha sa talamh?

Cén chéim sa timthriall uisce ina athraíonn uisce ó ghás go leacht, agus foirmítear scamaill?

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here