An Córas Análaithe

Fáilte go  An Córas Análaithe

Ainmnigh an chuid den gcóras análaithe atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras análaithe atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras análaithe atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras análaithe atá lipéadaithe le bosca dearg.

Ainmnigh an chuid den gcóras análaithe atá lipéadaithe le bosca dearg.

Cén chuid den gcóras análaithe a iompraíonn aer ón traicé isteach sna scámhóga?

Cén chuid den gcóras análaithe a chosnaíonn na scámhóga?

Cén phíosa(í) den gcóras análaithe trína dtagann aer isteach agus amach ón gcorp??

Cén chuid den gcóras análaithe ina dtarlaíonn malartú gásach?

Cén phíosa(í) den gcóras análaithe a chabhraíonn aer a bhrú amach as agus a shú isteach sna scámhóga?

Roghnaigh dhá oiriúnú ag na hailbheolais a chabhraíonn malartú gásach a dhéanamh níos éasca?

Cad atá i gceist le malartú gásach?

Tá leibhéal níos ísle ocsaigin in aer easanálaithe ná ionanálaithe. Cén fáth?

Tá leibhéal níos airde dé-ocsaíd charbóin in aer easanálaithe ná ionanálaithe. Cén fáth?

Roghnaigh aon ailleirgín ón liosta thíos i.e. cúis le plúchadh (asma)

Seo scaoileadh fuinneamh ó bhia

Seo aer a thógáil isteach agus amach ón gcorp

Seo foirmle don. . .

6CO₂ + 6H₂O --> C6H₁₂O₆ + 6O₂

Roghnaigh dhá mhodh trína gcosnaíonn an córas análaithe daoine ó ionfhabhtú

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here