An Chill

Welcome to your An Chill

Ainmnigh an píosa de chill ainmhí atá lipéadaithe A?

Ainmnigh an píosa de chill ainmhí atá lipéadaithe B?

Ainmnigh an píosa de chill ainmhí atá lipéadaithe C?

Ainmnigh an píosa de chill ainmhí atá lipéadaithe D?

Ainmnigh an píosa de chill planda atá lipéadaithe D?

Ainmnigh an píosa de chill planda atá lipéadaithe B?

Ainmnigh an píosa de chill planda atá lipéadaithe C?

Ainmnigh an píosa de chill planda atá lipéadaithe F?

Ainmnigh an píosa de chill planda atá lipéadaithe A?

Ainmnigh an píosa de chill planda atá lipéadaithe E?

Déanann an ráiteas thíos cur síos ar cheann de na cillorgnáidí, roghnaigh an ceann ceart ón liosta thíos. "Rialaíonn sé gníomhaíochtaí na cille"

Déanann an ráiteas thíos cur síos ar cheann de na cillorgnáidí, roghnaigh an ceann ceart ón liosta thíos. "Tarlaíonn fótaisintéis ann"

Déanann an ráiteas thíos cur síos ar cheann de na cillorgnáidí, roghnaigh an ceann ceart ón liosta thíos "Stórailtear bia ann"

Déanann an ráiteas thíos cur síos ar cheann de na cillorgnáidí, roghnaigh an ceann ceart ón liosta thíos "Scaoileann sé substaintí maithe isteach, cuirtear cosc ar shubstaintí dhíobhálacha"

Déanann an ráiteas thíos cur síos ar cheann de na cillorgnáidí, roghnaigh an ceann ceart ón liosta thíos "Tugann sé tacaíocht agus cosaint breise do chealla plandaí"

Tabhair trí dhifríocht idir chill ainmhí (CA) agus cill phlanda (CP)

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here