Codáin Ailgéabracha a Shuimiú agus a Dhealú

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an Codáin Ailgéabracha a Shuimiú agus a Dhealú . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

Imoibrithe Bithcheimiceacha: Fótaisintéis & Riospráid

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an Imoibrithe Bithcheimiceacha: Fótaisintéis & Riospráid . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

Cén sainmhíniú is fearr ar fhótaisintéis?

Cad is ainm don chillorgánáid ina dtarlaíonn fótaisintéis?

Cé acu díobh seo a léiríonn cothromóid i bhfocail don fhótaisintéis?

Tá dhá riachtanas breise nach bhfuil mar chuid den gcothromóid. Cad iad?

Cad iad foinsí na n-imoibreáin a úsáidtear i bhfótaisintéis?

Cad a tharlaíonn do na táirgí a tháirgtear le linn fótaisintéise?

Cé acu díobh seo a bhfuil tionchar acu ar ráta fótaisintéise?

Cén slí is éasca ráta fótaisintéise a thomhas i bplandaí?

Conas a théann déine solais i bhfeidhm ar ráta fótaisintéise?

Conas a théann teocht i bhfeidhm ar ráta fótaisintéise?

Cad é an difríocht idir riospráid aeróbach agus riospráid anaeróbach?

Cad é an difríocht idir riospráid aeróbach agus riospráid anaeróbach?

Cad is ainm don chillorgánáid ina dtarlaíonn riospráid aeróbach?

Cé acu díobh seo a léiríonn cothromóid i bhfocail do riospráid aeróbach?

Cad is ainm don chuid den gcill ina dtarlaíonn riospráid anaeróbach?

Cé acu díobh seo a léiríonn cothromóid i bhfocail do riospráid anaeróbach in ainmhithe?

Tabhair dhá úsáid a bhaintear as riospráid anaeróbach i bplandaí agus fungais.

Cé acu dhá fhachtóir a bhfuil tionchar acu ar ráta riospráide?

Imoibrithe Bithcheimiceacha: Fótaisintéis & Riospráid

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an Imoibrithe Bithcheimiceacha: Fótaisintéis & Riospráid . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

Iarmhairt Cheaptha Teasa & Athrú Aeráide

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an Iarmhairt Cheaptha Teasa & Athrú Aeráide . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

'Séard atá i gceist le breoslaí iontaise ná. . .

Roghnaigh na coinníollacha AR FAD atá ag teastáil le breoslaí iontaise a dhéanamh

Cén fhoirmeacha ina sroicheann fuinneamh na gréine an domhan?

Cén ról atá ag an sraith gáis timpeall an domhain in iarmhairt cheaptha teasa?

Fanann cuid d'fhuinneamh na gréine a bhuaileann an domhan sa phláinéad, conas a tharlaíonn sé seo?

Conas a chuireann gníomhaíochtaí daonna le hiarmhairt cheaptha teasa?

Roghnaigh GACH CÉIM thíos atá mar chuid de phróiséas iarmhairt cheaptha teasa

Cúisíonn gáis iarmhairt cheaptha teasa téamh domhanda. Roghnaigh an dá gás is mó a chúisíonn iarmhairt cheaptha teasa ón liosta thíos.

Athrú a thagann ar phátrúin aimsire thar tréimhse 25 bliain ar a laghad.

Cúisíonn na roghanna ar fad thíos athrú aeráide. Roghnaigh an ceann a bhaineann le gníomhaíochtaí daonna.

Léirítear graf de thiúchán atmaisféarach CO₂ agus graf de mheánteocht domhanda thíos. Cén rogha a dhéanann an cur síos is fearr ar an ngaol idir an dá graf.?

Cén rogha thíos NACH dtarlaíonn mar thoradh ar théamh domhanda/athrú aeráide?

Cén rogha thíos NACH réiteach ar athrú aeráide é?

Leictreachas, Inbhuanaitheacht & Fuinneamh Inathnuaite

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an Leictreachas, Inbhuanaitheacht & Fuinneamh Inathnuaite . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

Cén tiontú fuinnimh a tharlaíonn i bpainéal gréine teasa?

Roghnaigh míbhuntáiste amháin a bhaineann le painéal gréine teasa a úsáid?

Cén tiontú fuinneamh a tharlaíonn i ndíleáiteoir anaeróbach ábhar go fuinneamh?

Roghnaigh na buntáistí ar fad a bhaineann le díleáiteoir anaeróbach a úsáid?

Conas a chabhraíonn insliú le feabhas a chur ar RFF?

Cén fáth a bhfuil teaschaidéal níos fearr do RFF tí ná coire, roghnaigh gach freagra ceart?

Cén chuma atá ar an todhchaí i dtaca le teicneolaíochtaí fuinnimh inathnuaite agus laghdú astaíochtaí CO₂?

Cén sprioc atá leagtha amach ag an rialtas do thodhchaí uasghrádaithe tí agus laghdú astaíochtaí CO₂ go 2030?

Cén gníomhaíocht a dhéanann cur síos ar ghiniúint leictreachais?

Roghnaigh na ráitis ar fad atá fíor maidir le hastaíochtaí CO₂ toisc giniúint leictreachais

Cad is inbhuanaitheacht ann?

Roghnaigh na difríochtaí ar fad idir fhuinneamh inathnuaite agus fuinneamh neamh-inathnuaite.

Cad is inbhuanaitheacht ann?

Cad léiríonn Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF)?

Conas a bhíonn tionchar ag RFF maith ar chostas billí fuinnimh?

Cad é teicneolaíocht fuinnimh inathnuaite?

Cén tiontú fuinnimh a tharlaíonn i dtorbán gaoithe?

Roghnaigh aon ráiteas atá bréagach faoi thorbáin gaoithe

Foinsí Fuinnimh agus Fuinneamh an Todhchaí

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an Foinsí Fuinnimh agus Fuinneamh an Todhchaí . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

Cad is inbhuanaitheacht ann?

Cad é an príomh foinse fuinnimh atá againn ar Domhan?

Is samplaí d'fhoinsí fuinnimh in-athnuaite iad.......

Is samplaí d'fhoinsí fuinnimh neamh-inathnuaite iad.......

Cad iad na buntáistí a bhaineann le foinsí fuinnimh neamh-inathnuaite?

Cé mhéad leictreachas na hÉireann a thagann ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite?

Cad é an phríomhbhuntáiste a bhaineann le fuinneamh na gréine?

Cén míbhuntáiste a bhaineann le tuirbíní gaoithe?

Fuinneamh

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an Fuinneamh . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

Cad é an t-aonad ina tomhaistear obair?

Cén cineál fuinnimh a bhíonn ag corp mar gheall ar a ghluaiseacht?

Cad is fuinneamh poitéinsiúil ann?

Cad í an fhoirmle le hobair a ríomh?

Cad í príomhfhoinse fuinnimh an domhain?

Is sampla d'fhuinneamh cinéiteach é. . .

Is sampla d'fhuinneamh leictreach é. . .

Is samplaí d'fhuinneamh ceimiceach iad. . .

Is samplaí d'fhuinneamh phoitéinseal iad. . .

Deir Dlí Imchoimeád Fuinneamh. . .

I mbolgán solais, tiontaítear. . .

I lingeán sínte, tiontaítear . . .

I gcadhnra, tiontaítear . . .

I dtriomadóir gruaige, tiontaítear . . .

I bhfón soghluaiste (póa), tiontaítear . . .

Cad is caomhnú fuinnimh ann?

Is samplaí d'ídiú fuinnimh iad. . .

Is é an cineál fuinnimh a bhíonn curtha amú i mbolgán solais ná. . .

Is é an cineál fuinnimh a bhíonn curtha amú i gciteal ná. . .

Is é an cineál fuinnimh a bhíonn curtha amú i dteilifís ná. . .

Is é an cineál fuinnimh a bhíonn curtha amú i dtriomadóir gruaige ná. . .

Ríomh céatadán éifeachtúlachta an chitil seo sa phic thíos.

Ríomh céatadán éifeachtúlachta na soilse Nollag sa phic thíos.. . .

An Timthriall Carbóin agus an Timthriall Uisce

Fáilte chuig an scrúdú féincheartaithe ar an An Timthriall Carbóin agus an Timthriall Uisce . Bain triail as na ceisteanna seo a leanas!

Cén próiseas a úsáideann plandaí chun carbón a ionsú ón atmaisféar?

Cad is ainm don bpróiséas trína gcuireann ainmhithe carbón ón atmaisféar?

Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach go leanann an nádúr ar aghaidh ag athchúrsáil carbóin?

Le linn fótaisintéise, cad iad na táirgí a tháirgeann plandaí?

Le linn riospráide, cad iad na táirgí a tháirgeann ainmhithe?

Nuair a thuaslagann thuilleadh dé-ocsaíd carbóin sa bhfarraige, éiríonn an t-uisce. . .

Cad a dhéanann miocrorgánaigh ar nós baictéir agus fungais sa timthriall carbóin?

Seachas dul tríd fótaisintéis, cad a tharlaíonn do dhé-ocsaíd charbóin san atmaisféar?

Sa timthriall carbóin, cén éifeacht a bhíonn ag dó breoslaí iontaise ar an atmaisféar?

Sa timthriall uisce, cad é an próiseas a tharlaíonn nuair a athraíonn uisce ó leacht go gal de bharr teas na gréine?

Cén téarma a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar nuair a thiteann uisce ó na scamaill ar ais go talamh?

Cad is brí leis an téarma 'insíothlú'?

Cad is ainm don bpróiséas trína gcailleann plandaí uisce tríd na duilleoga?

Sa timthriall uisce, cad a tharlaíonn don uisce tar éis dó a bheith insíothlaithe/scagtha tríd ithir agus carraigeacha sa talamh?

Cén chéim sa timthriall uisce ina athraíonn uisce ó ghás go leacht, agus foirmítear scamaill?

An Timthriall Carbóin agus an Timthriall Uisce

Welcome to your An Timthriall Carbóin agus an Timthriall Uisce

An Timthriall Carbóin agus an Timthriall Uisce

Welcome to your An Timthriall Carbóin agus an Timthriall Uisce

Catagóirí