Céimseata SS: Foirmlí a úsáid do achar agus Toirt

Míníonn an físeán seo conas foirmlí a chuirtear ar fáíl sa leabhar táblai a úsáid chun ceisteanna ar achar imlíne agus toirt a réitech.

Féach ar an bhfiseán chun bunús úsáid foirmlí a fheiceáil agus roimh thosú ar cheisteanna éagsúla bainteach le foirmli.

Beidh an físeán seo ina chabhair ag tús topaice, mar thacaíocht bhreise do dhaltaí sa bhaile agus mar acmhainn don dul siar.

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here