Dúshlán 2, 18 Deireadh Fómhair 2022

3 thoughts on “Dúshlán 2, 18 Deireadh Fómhair 2022

  1. Scoil Bhreandáin ar ais arís. Bhí go leor plé sa seomra ranga faoin gceist seo. Cheap muid go raibh sé níos deacra ná an cheann a bhí ann inné. Fuairimid an freagra 154.

    1. Bhí sé cinnte. 15 an fhreagra a bhí ann! Beidh cúpla ceann eile maith le teacht 🙂 Míle B as na teachtaireachtaí.

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here