Dúshlán 1, 17 Deireadh Fómhair 2022

2 thoughts on “Dúshlán 1, 17 Deireadh Fómhair 2022

  1. Gura míle as an iontráil Scoil Bhreandáin! Tá bhur gcuid Mata foirfe agus tá sibh i measc grúpa beag le freagra ceart inniu – tá sibh sa hata do dhuais Dé hAoine! Beidh dúshlán beagán níos deacra amarach ann 🙂

  2. Freagra = 14 – leand muid na treoracha LDIRSD (Luibíní/de/Iolrú/Roinnt/Suimiú/Dealú
    Seasann an freag bréaga do #3
    Seasann an puimcín #2
    Seasann an púca #4
    Rang 4, 5 & 6

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here