Tacair: An t-Uilethacar, Bunuimhir Tacar & Comhlánú Tacair

Físeán a mhíníonn agus a thugann samplaí de úsaid an uilethacair, conas comhlánú tacair a ríomh agus an méad a bhaineann le bunuimhir tacair.

Úsáid an físeán le cabhrú leat tuiscint a fháil ar úsaid uilethacar, comhlánú tacair agus bunuimhir..  Féach ar cheisteanna samplacha le modh a fhoghlaim nó mar chleachtadh.

Torthaí Foghlama: Uimhreas 5c, Uimhreas 5d