Céimseata: Comhordanáidí Phointe a Aimsiú ar Ghraf

Léirionn an físeán seo modh céim ar chéim conas comhordanáidí phointe ar ghraf a aimsiú, a ainmniú agus a lipéadú go cruinn.  Tá Kahoot leis a bheidh úsaideach mar chleachtadh.

Féach ar an bhfíseán le meabhrú duit ar conas pointe a aimsiú agus na comhordanáidí a ríomh go cruinn.  Úsaid an Kahoot mar chleachtadh breise agus chun snas a chur ar do scileanna.

Beidh an físeán seo ina chabhair ag tús topaice, mar thacaíocht breise do dhaltaí sa bhaile agus mar acmhainn don dul siar.  Beidh an Kahoot úsaideach freisin mar mhodh chun treisiú a dhéanamh ar scileanna nua-ghnóthaithe na ndaltaí.

Torthaí Foghlama: Céimseata agus Triantánacht 5C

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here