Fóram DBG Mata – Fáilte agus Cur in Iúl

Tá fáilte romhat go dbgmata.ie fág teachtaireacht beag faoi seo ionas gur féidir teacht ar mhúinteoirí a mhúineann na hábhair céanna leat.

Más maith leat sraith a bhunú ar thopaic ar bith seol teachtaireacht tapaidh go eolas@dbgmata.ie agus eiseoimid postáil ar an topaic atá uait.

One thought on “Fóram DBG Mata – Fáilte agus Cur in Iúl

  1. Haigh, Is mise Feargal. Is duine de bhunaitheoirí dbgmata mé agus múinim Eolaíocht don SS agus Bitheolas don AT i nGaelcholáiste Cheatharlach. Tá suim faoi láthair agam in áiseanna foghlama ach go háirithe scrudú féincheartaithe, seicliostaí foghlama agus nótai dul siar ar líne a fhorbairt d’Eolaíocht na sraithe sóisearaí.

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here