Oíche FGL & Líonrú do Mhúinteoirí Mata & Eolaíochta san earnáil Gaeloideachais

Beidh ár gcéad oíche forbairt ghairmiúil agus líonrú do mhúinteoirí Mata agus Eolaíochta trí Ghaeilge againn ar an gCéadaoin 22 Márta.  Ba bhreá linn sibh a fheiceáil ann.  Is gá clárú roimhe ag https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0tc–spzspHdBEACZ0QVLsgrNiY76gHYEU

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here