Oícheanta Forbairt Gairmiúil Leanúnach don Mata & Eolaíocht

Tá súil againn oícheanta forbairt gairmiúil leanúnach a chur ar fáil i rith na bliana.  Táimid sa tóir ar aoichainteoirí saineolacha áirithe ach má ta aithne agatsa ar éinne a bheadh oiriúnach nó má bhraitheann tú go mbeadh tú féín ábalta a bheith i d’aoichanteoir tar i dteagmhíl linn ag eolas@dbgmata,ie.

Beidh breis eolais ar an gcéad oíche a bheidh ar siúl i Mí na Samhna 2022 sar i bhfad.  Beidh oíche eile tar éis Nollag againn.

Freagair

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here